Не бъдете безучастни

Не бъдете безучастни

Ежедневно десетки диви, селскостопански, бездомни и домашни животни са жертва на насилие и закононарушения. Фондация Химера е неправителствена организация и няма законови правомощия за намеса при такива случаи. При нужда трябва да се търси съдействието на съответните компетентни органи: прокуратура, полиция, Българска агенция по безопасност на храните и регионалните инспекции по околна среда и води.
За лоши условия на отглеждане на животни, включително във ферми, развъдници и приюти за безстопанствени животни, както и за други нарушения за Закона за защита на животните, подайте сигнал към съответната областна структура на Българска агенция по безопасност на храните, която е контролен орган за спазването и прилагането на закона.
За всички въпроси и сигнали, свързани с диви животни, включително отглеждани в зоопаркове и от частни лица, потърсете информация и съдействие от съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

 Насилието над животни, включително стрелба, отравяне, дори и на бездомни животни, вече е престъпление и у нас. Както всяко престъпление, случаите на насилие над животни трябва да бъдат разследвани от полицията и прокуратурата. 
Ако станете непосредствен свидетел на бой с животни или проява на насилие над животно, моля, свържете се направо с най-близкото полицейско управление и подайте сигнал там.
Можете да подадете и писмена жалба за насилие над животни до Районната прокуратура към Вашето населено място и Районно управление на полицията. 

ЖАЛБА-образец за насилие над животно с указания за подаване:
 
Приложение № 1:
 
Как да попълним формуляра?
 
1. В изложението на фактическата част се опитайте наистина да се придържате само към фактите, т. е. опишете събитията възможно най-кратко, ясно и задължително в хронологическа последователност. Всякакви емоции, Ваши субективни оценки и епитети са неуместни и нямат никаква доказателствена стойност.
2. В зависимост от това дали подавате копие от жалбата до прокуратурата или до РПУ, сменете местата на адресата най-горе. След обръщението „Уважаеми...” оставете само титлата на лицето, към което се обръщате.
3. Маркировката съгласно Приложение No 1, т. 3 и Приложение No 3 се извършва с хикс или отметка.  Във всички случаи маркирайте чл. 325б, като напишете “ал. 1”, ако деянието не се е отличавало с някакви особености. Ако, обаче, става въпрос за някой от квалифицираните състави по ал. 2, то попълнете “ал. 2” и съответната точка. Например, ако животното е било застреляно или отровено, трябва да попълните “ал. 2, т. 2”. Ако извършителят е придружил деянието си със заплаха към Вас или някой друг, маркирайте и чл. 144, ал. 1. 
4. В никакъв случай не прилагайте към жалбата оригинала на който и да е документ. Ако се наложи, ще го покажете на по-късен етап.
5. Добре е да убедите свидетелите също да подпишат жалбата.
6. Не прилагайте към жалбата самите приложения – те са за Ваше улеснение.
      
 
Приложение № 2:
 
Как и къде да подадем жалбата?
 
Жалбата се подава в деловодствата на съответните Районна прокуратура и РПУ.
 
 
Приложение № 3:
 
Наказателен кодекс:
 
Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева. 
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.
Чл. 144. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който се закани на другиго с престъпление против неговата личност или имот или против личността или имота на неговите ближни и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, се наказва с лишаване от свобода до три години.
 
 
Закон за съдебната власт:
 
Чл. 145. (1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:
4. да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали
 
Закон за МВР:
 
Чл. 58. Полицейските органи предотвратяват и разкриват престъпления.
Чл. 6. Основните задачи на МВР са:
2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 
 
ЖАЛБА-образец за  боеве с животни и указания за подаване
 
Приложение № 1:
 
Как да попълним формуляра?
 
1. В изложението на фактическата част се опитайте наистина да се придържате само към фактите, т. е. опишете събитията възможно най-кратко, ясно и задължително в хронологическа последователност. Всякакви емоции, Ваши субективни оценки и епитети са неуместни и нямат никаква доказателствена стойност.
2. В зависимост от това дали подавате копие от жалбата до прокуратурата или до РПУ, сменете местата на адресата най-горе. След обръщението „Уважаеми...” оставете само титлата на лицето, към което се обръщате.
3. Маркировката съгласно Приложение No 1, т. 3 и Приложение No 3 се извършва с хикс или отметка.  Във всички случаи маркирайте чл. 325a, като напишете “ал. 1”, ако деянието не се е отличавало с някакви особености. Ако, обаче, става въпрос за някой от квалифицираните състави по ал. 2, то попълнете “ал. 2” и съответната точка. Например, ако на боя е присъствало дете, трябва да попълните “ал. 2, т. 3”. Ако Вие или някой друг е бил заплашван от дееца, маркирайте и чл. 144, ал. 1. Ако жалбата Ви е срещу човек, организирал или участвал в залагания за проведения бой, маркирайте ал. 3.
4. В никакъв случай не прилагайте към жалбата оригинала на който и да е документ. Ако се наложи, ще го покажете на по-късен етап.
5. Добре е да убедите свидетелите също да подпишат жалбата.
6. Не прилагайте към жалбата самите приложения – те са за Ваше улеснение.
      
 
Приложение № 2:
 
Как и къде да подадем жалбата?
 
Жалбата се подава в деловодствата на съответните Районна прокуратура и РПУ.
 
 
Приложение № 3:
 
Наказателен кодекс:
 
Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева. 
(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато: 
1. деянието е извършено повторно;
2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях; 
3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
4. боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни. 
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.
Чл. 144. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който се закани на другиго с престъпление против неговата личност или имот или против личността или имота на неговите ближни и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, се наказва с лишаване от свобода до три години.
 
 
Закон за съдебната власт:
 
Чл. 145. (1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:
4. да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали
 
Закон за МВР:
 
Чл. 58. Полицейските органи предотвратяват и разкриват престъпления.
Чл. 6. Основните задачи на МВР са:
2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред