Дейности

Дейности

Призив за хуманно отношение към животните и подобряване благосъстоянието на хората и животните.

Благоденствие на животните

Благосъстоянието на животните е определено от Световната организация за здраве на животните (The World Organisation for Animal Health - OIE) като начинът, по който животните се справят с условията, в които живеят. Едно животно е в добро състояние (добро благосъстояние), ако, както показват научните доказателства, то е здраво, удобно му е, добре нахранено е, в безопасност е, в състояние е да изразява присъщото си поведение и ако не страда от неприятни състояния, като болка, страх и нищета. Доброто благосъстояние на животните изисква профилактика на болестите и ветеринарномедицинско лечение, подходящ подслон, хранене, и добро отношение от страна на хората. Благосъстоянието на животното се отнася за състоянието на самото животно, а как се третира животното, се покрива от други термини като грижа, отглеждане и хуманно отношение.

 

Ползи от „Едно Благосъстояние" - намаляване насилието към хора и животни

Животните често служат като показатели за човешкото здраве и благополучие поради връзката, която съществува между жестокостта към животни, семейното и социалното насилие. (Jordan and Lem 2014, Ascione and Shapiro 2009, Ascione and others 2007). Има солидни доказателства, които показват, че този, който се държи жестоко към животните, е много по-вероятно да се държи жестоко и да прояви насилие към уязвими хора около себе си, най-често деца или възрастни. Също така много често срещани са случаите на хора, обвинени в убийство, които преди това имат в досието си насилие над животни. Подобно, хора, които третират животните хуманно, имат тенденция да се отнасят по същия начин към деца и хора. (Europeanlinkcoalition 2016).

Насилието над уязвими същества може да бъде намалено и предотвратено като се подобри разбирането за благосъстоянието на животните сред насилниците. По този начин, подобрявайки благосъстоянието на животните, ще се постигне социална полза като човешко благополучие и социално здраве. Научните проучвания в тези случаи дават заключение, че работата на природозащитните организации може да помогне да се предпазят жените и децата от насилие (RSPCA 2007). Голям брой сфери в науката и практиката получават ползи от прилагането на подхода „Едно Благосъстояние“. Бихме искали да окуражим специалистите във всяка една от тези сфери да проучат връзките по-задълбочено и да развият по-нататък този подход в своята сфера на работа. „Едно Благосъстояние" може да помогне да се намалят престъпленията и насилията по цял свят и в частност домашното насилие и насилието върху възрастни хора и деца. Основавайки се на проучвания, показващи асистирани от коне терапии за лечение на психологически и физически проблеми, както и за подобряване на развитието и доброто състояние на човека (напр. Selby and Smith-Osborne 2013), (Gibbons и други, 2015), в Гватемала е бил осъществен проект, в който е била включна програма за ненасилствена работа с коне. Тя е показала намаление на насилническата нагласа и агресивното поведение в едно общество, в което социалното и семейното насилие са ендемични. Като заключение от това проучване може да се каже, че програмите, асистирани от коне, са обещаващи за трансформиране на общностите, в които преобладава насилието.
 

Благосъстоянието на животните има връзка с бедността и подкрепата в местните общности

Много добре се знае, че там, където съществува влошено човешко благополучие, най-често съществува и влошено благосъстояние на животните, например в страните и регионите с развиващи се икономики. В Канада приблизително 12 до 19 % от бездомните и уязвимите категории хора притежават животно компаньон и изследванията сочат високо ниво на привързаност към животното, както и тенденция за бездомните собственици да поставят нуждите на любимците си преди своите собствени. Животните действат като мотиватор за положителни промени в поведението на техните обгрижващи ги хора.

 

Публикациите на мулти-ведомствени групи препоръчват благосъстоянието на животните, включително тяхното здраве, да бъдат съществена част във всички програми за обществено развитие, в частност в селскостопанските райони на развиващите се страни, където хората зависят пряко от отглеждането на животни. Включването на благосъстоянието на животните като част от общите програми за подобряване на живота, се счита ключово за успеха и развитието.
Източник:
One Welfare − a platform for improving human and animal welfare
R. García Pinillos, M. C. Appleby, X. Manteca, F. Scott-Park, C. Smith and A. Velarde doi: 10.1136/vr.i5470 Veterinary Record 2016 179: 412-413
Актуализирана информация и услуги можете да намерите на адрес: http://veterinaryrecord.bmj.com/content/179/16/412 http://www.onewelfareworld.org/publications.html
 

Да помогнем на БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ в България. Кампания за закупуване на картички

Линк към кампанията

Протокол за събрани средства за лечение и кастрация на бездомни животни