Декларация за защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

Обща информация
Цел и отговорност

Настоящата Декларация за защита на данните има за цел да Ви информира за естеството, обхвата и целта на обработка на личните данни, свързани с нашите онлайн услуги и съответните уебсайтове, функции и съдържание (наричани по-нататък "онлайн услуга" или "уебсайт").
Онлайн услугата се предоставя от Фондация „Химера“- наричана по-долу "доставчик", "ние" или "нас", която също така носи отговорност съгласно Закона за защита на личните данни.
Нашата онлайн услуга се хоства от https://www.superhosting.bg .
Можете да се свържете с наш служител относно защита на данните чрез електронната поща с адрес office@himera.bg .
Терминът "потребител" обхваща всички клиенти, заинтересовани лица, служители и посетители на нашата онлайн услуга.

Правни основания
Ние събираме и обработваме лични данни въз основа на следните правни основания:
Съгласие в съответствие с член 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Съгласието означава всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на съгласие, което може да бъде под формата на изявление или друг недвусмислен потвърждаващ акт, даден от субекта на данните, който е съгласен с обработването на лични данни, свързани с него.
Необходимост за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки, преди сключването на договор, съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, което означава, че данните са необходими, за да изпълним договорните си задължения към Вас или да подготвим сключване на договор с Вас.
Обработка за изпълнение на правно задължение в съответствие с член 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД, което означава, че например обработването на данни се изисква по закон или други разпоредби.
Обработка с цел защита на законните интереси в съответствие с член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, което означава, че обработката е необходима за защита на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен ако Вашите интереси или основни права свободи нямат приоритетна сила над тези интереси, което изисква защита на личните данни.

Права на субектите на данните
Вие имате следните права по отношение на обработваните от нас Ваши лични данни:
    Право да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с чл. 13, ал. 2, буква г) от ОРЗД и чл. 14, ал. 2, буква д) от ОРЗД;
    Право на достъп в съответствие с член 15 от ОРЗД; 
    Право да искате поправка във Вашите данни в съответствие с член 16 от ОРЗД; 
    Право на заличаване ("право данните да бъдат забравени") в съответствие с член 17 от ОРЗД;
    Право на ограничаване на обработката в съответствие с член 18 от ОРЗД;
    Право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от ОРЗД;
    Право на възражение в съответствие с член 21 от ОРЗД;
 
Забележка: Потребителите могат да възразят срещу обработването на личните им данни в съответствие със законовите разпоредби във всеки един момент с действие в бъдеще. Възражението може да бъде направено по-специално срещу обработката за целите на директния маркетинг.
Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка по Ваше местоживеене, работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработката на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД.

Заличаване на данни и продължителност на съхранението
Личните данни на субекта на данните ще бъдат заличени или блокирани веднага след като целта на съхранението е неприложима. Съхранението на данни извън това може да се случи, ако това се изисква от европейския или националния законодател в европейските регламенти, закони или други наредби, на които администраторът е подчинен. Блокирането или заличаването на данни също се извършва, когато срокът за съхранение, наложен от посочените стандарти, изтича, освен ако не е необходимо съхраняване на данните за сключването на договор или изпълнението на договорни задължения.
 
Сигурност на обработката
Ние въведохме подходящи и най-съвременни технически и организационни мерки за сигурност (ТОМ). По този начин данните, които се обработват от нас, са защитени от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване и неоторизиран достъп.
Тези мерки за сигурност включват, по-специално, криптиран трансфер на данни между Вашия браузър и нашия сървър.
Прехвърлянето на лични данни на трети лица се извършва само в рамките на законовите изисквания. Ние единствено разкриваме лични данни на потребители на трети страни, ако това се изисква например за целите на извършване на плащане или за други цели, ако разкриването е необходимо, за да се гарантира изпълнението на договорните задължения към потребителите.
Ако ангажираме услугите на подизпълнители за нашата онлайн услуга, ние гарантираме, че сме сключили подходящи договорни споразумения, както и че сме предприели адекватни технически и организационни мерки по отношение на тези дружества.
Ако използваме съдържание, инструменти или други средства от други компании (наричани по-нататък "доставчици на трети страни"), чиито седалища се намират в трета държава, се приема, че се осъществява прехвърляне на данни към родните държави на доставчиците на трети страни. Прехвърлянето на лични данни в трети държави се извършва изключително само, ако има подходящо ниво на защита на данните, съгласието на потребителя или друго законно разрешение.
Ако направите дарение към нас онлайн, ние събираме данни за дарението (например сума, интервал на дарение и начин на плащане), както и основни лични данни и данни за контакт (например име, адрес на електронна поща и телефонен номер). Тези данни са нужни на Фондация „Химера“ за извършване на основната й дейност.
По време на процеса на извършване на дарението, всички данни се изпращат чрез SSL криптиране, така че да не могат да бъдат прихванати от неупълномощени лица.
Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат прехвърляни на трети лица.
По всяко време може да бъде направено безплатно оттегляне на дарението на телефон
 +359  887902525 или по имейл h.payment@himera.bg
Ако станете наш спонсор, събираме данни за спонсорството (например сума, интервал на плащане и начин на плащане), както и лични данни и данни за контакт (например име, адрес на електронна поща и телефонен номер).
По време на процеса на извършване на дарението, всички данни се изпращат чрез SSL криптиране, така че да не могат да бъдат прихванати от неупълномощени лица.
Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат прехвърляни на трети лица.
По всяко време може да бъде направено безплатно оттегляне на спонсорството на телефон
+359  887902525 или по имейл h.payment@himera.bg
 
Когато използвате нашата онлайн услуга, информацията може да бъде прехвърлена автоматично от браузъра на потребителя към нас; тази информация включва името на достъпвания уебсайт, файла, датата и часа на достъпа, количеството прехвърлени данни, уведомлението за успешен достъп, типа и версията на браузъра, операционната система на потребителя, препращащият URL (предишната посетена страница), IP адреса и доставчика, искащ достъп.
Обработката на тази информация се извършва въз основа на законните интереси в съответствие с член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД (например за оптимизиране на онлайн услугата), както и за гарантиране на сигурността на обработката в съответствие с член 5, ал. 1, буква е) от ОРЗД (например за целите на защита и изясняване на кибер атаки).
Тази информация ще бъде автоматично изтрита 30 дни, след прекратяването на връзката, освен ако други срокове на съхранение не изискват друго. 
Събирането на данните и съхранението на данните в регистрационните файлове е от съществено значение за предоставянето на онлайн услугата. Поради това потребителите нямат право на възможност за заличаване, възражение или поправка.
Когато се свързвате с нас (чрез онлайн формуляр или електронна поща), предоставените от потребителя данни ще бъдат обработвани изключително за обработка на запитването и изготвянето на отговор по него.
Всяко друго използване на данните ще се извършва само въз основа на дадено съгласие от страна на потребителя.
Данните за потребителите ще бъдат съхранявани в нашата Система за управление на взаимоотношенията с клиенти ("CRM System") или друг подобен софтуер/ база данни. Прилагат се законовите срокове за съхранение на данните, както за бизнес писмата.

Ние използваме YouTube за интегриране на видеоклипове.  Видеоклиповете са вградени в разширения режим за защита на данните.
Уебсайтът на YouTube използва "бисквитки" за събиране на информация за потребителите на уебсайта си. YouTube ги използва, наред с други неща, за събиране на статистически данни за видеоклипове, за предотвратяване на измами и подобряване на използването на уебсайта от потребителите. 
Използвайки YouTube, се установява връзка с мрежата на Google DoubleClick. Започването на видеоклипа може да задейства по-нататъшна обработка на данните. Ние нямаме влияние върху това.
За повече информация относно поверителността в YouTube, моля, вижте Политиката за защита на личните данни на адрес:  http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube
Doubleclick от Google е услуга на Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Doubleclick от Google използва "бисквитки", за да показва реклами, които са подходящи за вас. На браузъра Ви се назначава псевдонимен идентификационен номер, за да се проверява кои реклами са били показвани в браузъра Ви и кои обяви са били отворени. Бисквитките не съдържат никаква лична информация. Използването на "бисквитките" на DoubleClick позволява само на Google и на партньорските му уебсайтове да показват реклами въз основа на Ваши предишни посещения на нашия уебсайт или на други уебсайтове в Интернет. Информацията, генерирана от "бисквитките", се предава от Google на сървър в САЩ за анализ, и се съхранява там. При никакви обстоятелства Google няма да съгласува данните Ви с други данни, събрани от Google.
Като използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с обработването на Вашите данни от Google и начина на обработка на данните, описан по-горе, както и с посочената цел. 
Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си. Можете също да попречите на Google да събира данните, генерирани от "бисквитките", свързани с използването на уебсайта и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката на браузъра си, която е налична на следната връзка в "Extension for DoubleClick deactivation".
За повече информация относно услугата DoubleClick от Google и защитата на лични данни, моля, посетете: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

 "Бисквитките" са информация, предавана от нашия уеб сървър или уеб сървъри на трети страни до уеб браузърите на потребителите, където те се съхраняват за по-късно изтегляне. „Бисквитките” могат да бъдат под формата на малки файлове или други форми за съхранение на информация. 
В случай, че потребителите не желаят "бисквитките" да се съхраняват на техния компютър, те ще бъдат помолени да деактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Запазените "бисквитки" може да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на "бисквитките" може да доведе до функционални увреждания на тази онлайн услуга.

Политика за използването на „бисквитки”
Използване на файлове “кукис” (cookies) (бисквитки): “Кукис”/“Бисквитката" са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Сама по себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. Тези файлове няма да навредят на Вашия компютър, а ни позволяват да разпознаем Вашия компютър и да събираме информация като вид на браузъра, време, прекарано на интернет страницата, посетени страници, предпочитания за езика и съответната държава на интернет страницата.
По-долу има описание на файловете “кукис” / “бисквитки“, които използваме на нашата интернет страница, каква е функцията им, какви данни събират и как ги използваме.
Сесийни бисквитки - Те са необходими за изпълнение на важни функции на Уебсайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. Също така, те съдействат за ограничаване на необходимостта от трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на Вашия браузър. Важно е да сте информиран, че не можем да гарантираме правилното използване на Уебсайта без използването на бисквитки.
Можете да заявите отказ от получаване на файлове “бисквитки” от настройките на Вашия браузър. Но ако не приемете използването на тези “бисквитки”, е възможно да изпитате известни неудобства при употребата на Уебсайта и някои онлайн услуги. За повече информация вижте “Условия за ползване“ на Уебсайта. Вие можете и да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За повече информация вижте aboutcookies.org. По повод събирането и обработването на лични Ви данни можете да се обръщате и към Комисията за защита на личните данни на адрес: град София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2; www.cpdp.bg .

Изменения на Политиката за защита на личните данни
Ние си запазваме правото да променим настоящата Декларация за защита на личните данни по отношение на обработката на данни, за да я адаптираме към променените правни положения, към промените в онлайн услугата или обработката на данни.
Ако са необходими съгласия на потребителите или ако елементи от Политиката за защита на данните съдържат разпоредби по отношение на договорните отношения с потребителите, промените ще се извършват само със съгласието на потребителите.
От потребителите се изисква да се информират редовно за съдържанието на настоящата Декларация за защита на данните.
Последната актуализация на настоящата декларация е от 03.01.2019 год.